ZAKONI

Zakoni i propisi u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj, Zakon o ravnopravnosti spolova predstavlja glavni zakon koji se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti i zabranjuje diskriminaciju temeljenu na spolu. Zakon propisuje obvezu medija da poštuju načelo ravnopravnosti spolova u svim aspektima svog djelovanja, uključujući izvještavanje, kreiranje sadržaja i zapošljavanje. Ovaj zakon ima za cilj osigurati da mediji ne promiču seksističke pristupe i da ne diskriminiraju na temelju spola.

Zakon o elektroničkim medijima i Zakon o medijima također igraju ključnu ulogu u reguliranju medijskog sektora i propisuju odgovornosti medija i oglašivača u vezi s objavljivanjem sadržaja. Prema ovim zakonima, mediji su dužni poštivati etičke standarde i ne smiju objavljivati diskriminatorne sadržaje, uključujući one koji potiču seksizam. Ovi zakoni služe kao mehanizam za sprječavanje širenja seksističkih sadržaja u medijima te promicanje inkluzivnog i ravnopravnog medijskog izvještavanja.

Prisutnost ovih zakona i propisa u Republici Hrvatskoj stvara pravni okvir koji osigurava da mediji odgovorno pristupaju izvještavanju i kreiranju sadržaja te da ne potiču diskriminaciju ili seksizam. Ovo je važno za promicanje rodne ravnopravnosti u medijskom sektoru i doprinosi stvaranju društva u kojem se poštuju prava svih osoba, bez obzira na njihov spol.


 Zakon o medijima („Narodne Novine“ broj 59/04., 84/11., 81/13., 114/22.)

Članak 3.
(3) Slobode medija dopušteno je ograničiti samo kada je i koliko je to nužno u demokratskom društvu radi interesa nacionalne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javnoga reda i mira, sprječavanja nereda ili kažnjivih djela, zaštite zdravlja i morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprječavanja odavanja povjerljivih informacija ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti samo na način propisan zakonom.
(4) Zabranjeno je prenošenjem programskih sadržaja u medijima poticati ili veličati nacionalnu, rasnu, vjersku, spolnu ili drugu neravnopravnost ili neravnopravnost na temelju spolne orijentacije, kao i ideološke i državne tvorevine nastale na takvim osnovama, te izazivati nacionalno, rasno, vjersko, spolno ili drugo neprijateljstvo ili nesnošljivost, neprijateljstvo ili nesnošljivost na temelju spolne orijentacije, poticati nasilje i rat. 

Članak 5.
(2) Poticat će se proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja koji se odnose na: … – ostvarivanje ljudskih prava građana i uređivanje pravne i socijalne države, te promicanje razvoja svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca

Članak 16
(1) Mediji su dužni poštovati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast građana, a osobito djece, mladeži i obitelji bez obzira na spol i spolno opredjeljenje. 

Članak 20
(6) Za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. (8) Nije dopušteno oglašavanje u kojem se žene i muškarci prikazuju na uvredljiv ili ponižavajući način, s obzirom na spol ili spolno opredjeljenje.

Članak 59
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 4. obavi oglašavanje protivno odredbi članka 20. stavaka 1., 3., 4., 5., 7. i 8. ovoga Zakona,
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 13.270,00 eura.
(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnik i trgovac pojedinac, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 13.270,00 eura.


Zakon o elektroničkim medijima („Narodne Novine“ broj 111/21., 114/22.)

Članak 11.
Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa te sadržaja elektroničkih publikacija od javnog su interesa kada se programi odnose na: … – ostvarivanje ravnopravnosti muškaraca i žena … 

Članak 14.
(2) U audio i/ili audiovizualnim medijskim uslugama zabranjeno je poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije te antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.

Članak 15.
U audiovizualnim i radijskim programima te sadržajima elektroničkih publikacija treba: … – promicati međunarodno razumijevanje i osjećaj javnosti za pravdu, braniti demokratske slobode, služiti zaštiti okoliša, poticati ravnopravnost žena i muškaraca … 

Članak 21.
(4) Audiovizualne komercijalne komunikacije ne /29 smiju: – dovoditi u pitanje poštovanje ljudskog dostojanstva – uključivati ili promicati bilo kakvu diskriminaciju na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnosti ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije

Članak 98.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 8. objavi audiovizualnu komercijalnu komunikaciju koja uključuje ili promiče bilo kakvu diskriminaciju na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnosti ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije (članak 21. stavak 4. podstavak 2.) 45. objavi oglas u kojem se žene i muškarci prikazuju na uvredljiv ili ponižavajući način s obzirom na spol ili spolnu orijentaciju (članak 34. stavak 2.) 


Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne Novine“ 82/08, 69/17)

Članak 7.
(1) Izravna diskriminacija je svako postupanje uvjetovano spolom kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.
(2) Neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma, kriteriji ili praksa stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola, osim ako je ta pravna norma, kriterij ili praksa objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva usmjerena postizanju tog cilja su primjerena i nužna. 

Članak 8.
(1) Uznemiravanje i spolno uznemiravanje predstavljaju diskriminaciju u smislu ovoga Zakona.
(2) Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uvjetovano spolom osobe, koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Članak 16.
(1) Mediji će kroz programske sadržaje, programske osnove, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca.
(2) Zabranjeno je javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju. 

Članak 18.
(1) Vlada Republike Hrvatske osniva uredbom Ured za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Ured) kao stručnu službu za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova.
(2) Ured obavlja stručne i druge poslove na način da: … 10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobranitelju/ici za ravnopravnost spolova i drugim nadležnim državnim tijelima, … 

Članak 19.
(1) Poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova obavlja pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova.

(2) Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova u okviru svoga rada: 1. zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova, 2. pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka, 3. poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora, 4. uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvan sudske nagodbe, 5. prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima spolne diskriminacije, 6. provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, objavljuje neovisna izvješća i razmjenjuje raspoložive informacije s odgovarajućim europskim tijelima. 

Članak 22.
(2) Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne uprave, jedinice tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

Članak 23.
(1) U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke. 

Članak 30.
(1) Svatko tko smatra da mu je na temelju diskriminacije iz članka 6. 7. i 8. ovoga Zakona povrijeđeno neko pravo može podnijeti tužbu redovnom sudu opće nadležnosti.
(2) U slučajevima diskriminacije iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona osoba koja se smatra oštećenom može zahtijevati naknadu štete po propisima obveznog prava o odgovornosti za štetu.
(3) U slučajevima diskriminacije može se podnijeti i udružna tužba.
(4) Ako stranka u postupku tvrdi da je povrijeđeno njezino pravo na jednako postupanje dužna je iznijeti činjenice koje opravdavaju sumnju da je došlo do diskriminacijskog postupanja. U tom slučaju teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije leži na protivnoj stranci. 

Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne Novine“ broj 85/08., 112/12.)

Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Članak 2.
(1) Izravna diskriminacija je postupanje uvjetovano nekim od osnova iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.
(2) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po osnovi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati legitimnim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nužna.

Članak 3.
(1) Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. 

Članak 4
(1) Poticanje na diskriminaciju smatrat će se diskriminacijom u smislu odredaba ovoga Zakona. 

Članak 8.
Ovaj se Zakon primjenjuje na postupanje svih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te na postupanje svih pravnih i fizičkih osoba, osobito u područjima: … 7. javnog informiranja i medija, … 

Članak 17.
(1) Osoba koja tvrdi da je žrtva diskriminacije po odredbama ovoga Zakona ovlaštena je podnijeti tužbu i tražiti: 1. da se utvrdi da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđenje diskriminacije), 2. da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njezine posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije), 3. da se naknadi imovinska i neimovinska šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim Zakonom (tužba za naknadu štete), 4. da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima. 

Članak 20.
Ako stranka u sudskom ili drugom postupku tvrdi da je povrijeđeno njezino pravo na jednako postupanje prema odredbama ovoga Zakona, dužna je učiniti vjerojatnim da je došlo do diskriminacije. U tom slučaju teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije leži na protivnoj stranci. 

Kodeks časti hrvatskih novinara

13. Novinari u svom djelovanju poštuju, štite i promiču temeljna ljudska prava i slobode, a osobito načelo jednakosti svih građana. Posebna se odgovornost očekuje kad se izvještava ili komentira prava, potrebe, probleme i zahtjeve manjinskih društvenih skupina. Informaciju o rasi, boji kože, vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti, životnoj dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji, rodnom izražavanju, bilo kojoj fizičkoj ili mentalnoj osobini ili bolesti, bračnom stanju, životnom stilu, društvenom položaju, imovinskom statusu ili razini obrazovanja novinar navodi samo ako je ona izrazito relevantna u kontekstu u kojem se iznosi. Nedopustivo je koristiti stereotipe, pejorativne izraze, ponižavajuće prikazivanje, kao i svaki drugi oblik izravnog ili neizravnog poticanja ili podržavanja diskriminacije.
14. Novinar treba štititi čovjekovu intimu od senzacionalističkog i svakog drugog neopravdanog otkrivanja u javnosti. Obvezan je poštovati svačije pravo na privatnost. Nedopustivo je bez njihovog dopuštenja snimati osobe u okruženju u kojem se opravdano očekuje privatnost. Narušavanje nečije privatnosti mimo njegove volje i znanja dopušteno je samo ako je opravdano iznimnim javnim interesom.
15. Posebna se pozornost, obazrivost i odgovornost zahtijeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim tragedijama, bolestima, smrtnim slučajevima i nasilnim djelima. Novinar treba izbjegavati intervjuiranje i prikazivanje osoba koje su izravno ili neizravno pogođene tim događajima, osim kada je riječ o iznimnom javnom interesu. U tom je slučaju novinar dužan voditi računa o časti, ugledu i dostojanstvu osoba o kojima izvještava.

Europski pravni okvir za suzbijanje seksizma

Cilj europskog pravnog okvira za suzbijanje seksizma je osigurati da mediji poštuju ravnopravnost spolova i izbjegavaju seksističko izvještavanje ili diskriminatorne prakse. Ovi pravni instrumenti pružaju okvir za zaštitu prava osoba i promicanje rodne ravnopravnosti na europskoj razini, stvarajući temelj za stvaranje inkluzivnih medijskih okruženja koja poštuju prava i dostojanstvo svih osoba, bez obzira na spol.

Zakonske odredbe Europske unije vezane uz seksizam u medijima uključuju:

 • Povelju Europske unije o temeljnim pravima – Ova povelja sadrži odredbe koje jamče prava na ravnopravnost spolova i zaštitu od diskriminacije, uključujući seksizam. Povelja priznaje temeljna prava građana EU-a.
 • Europsku konvencija o ljudskim pravima – Ova konvencija, koja je dio pravnog okvira Vijeća Europe, također priznaje pravo na jednakost spolova i zabranjuje diskriminaciju temeljenu na spolu.
 • Strategiju Europske unije za ravnopravnost spolova – EU razvija i provodi različite strategije za ravnopravnost spolova kako bi se promovirale politike i mjere za suzbijanje seksizma i osiguravanje jednakih prava za muškarce i žene.
 • Direktivu 2004/113/EZ o uspostavi općeg okvira za borbu protiv diskriminacije na temelju spola na tržištu rada i na području prodaje roba i usluga.
 • Direktivu 2012/29/EU o uspostavi okvira za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te o zaštiti žrtava.

Direktiva 2004/113/EZ i Direktiva 2012/29/EU sadrže niz mjera za promicanje ravnopravnosti muškaraca i žena u medijima:

 • Zabrana diskriminacije na temelju spola u prodaji roba i usluga, uključujući usluge medija, što znači da mediji ne smiju diskriminirati muškarce i žene u pristupu svojim uslugama, kao što su oglašavanje, izvještavanje vijesti ili zabava.
 • Zabrana nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, uključujući nasilje u medijima, što znači da mediji ne smiju promovirati nasilje nad ženama ili prikazivati nasilje nad ženama na način koji je uvredljiv ili štetan za žene.
 • Zahtjev da mediji promoviraju pozitivne slike muškaraca i žena, što znači da mediji trebaju izbjegavati prikazivati stereotipne ili štetne slike muškaraca i žena te trebaju nastojati prikazati muškarce i žene na način koji je točan, pošten i ohrabrujući.
 • Zahtjev da mediji poduzimaju mjere za osvještavanje o rodnoj ravnopravnosti, što znači da mediji trebaju izvještavati o pitanjima rodne ravnopravnosti i trebaju poticati raspravu o ovoj temi.


Osim ovih direktiva, Europska unija je donijela i niz drugih politika i mjera za borbu protiv seksizma u medijima, kao što su:

 • Europska strategija za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020.-2025.
 • Europska inicijativa za rodnu ravnopravnost.
 • Europska mreža za rodnu ravnopravnost.